Moravia Banka, a.s. "v likvidaci"

Vážené dámy a pánové,
 
dovolujeme si Vás přivítat na webových stránkách Moravia Banky, a.s. v likvidaci. Na stránkách najdete základní informace ke konkurznímu řízení vedeném pod sp.zn. 14 K 31/99.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě byl dne 8.12.1999 prohlášen konkurz na majetek dlužníka Moravia Banka, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Palackého č.p.133, IČ: 45192855.

Od prohlášení konkurzu do 4.5.2001 vykonával funkci správce konkurzní podstaty JUDr. Karel Konečný. Následovně byl ustanoven správcem konkurzní podstaty Doc.Ing. Jiří Vítek, CSc., který vykonával funkci správce konkurzní podstaty do 29.4.2002. Novým správcem konkurzní podstaty byl ustanoven Ing. Pavel Bednařík a zvláštním správcem JUDr. Wieslaw Firla.

U pasivní části konkurzu proběhla čtyři přezkumná jednání, na kterých bylo přezkoumáno 38 tisíc přihlášek pohledávek. Poslední přezkumné jednání proběhlo v listopadu 2010.

Správci konkurzní podstaty úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci informují věřitele, že ke Krajskému soudu v Ostravě podali návrh na částečný rozvrh. Krajský soud v Ostravě vydal začátkem září 2015 příslušné rozvrhové usnesení, které nabylo právní moci 1. října 2015.

V souladu s pravomocným rozvrhovým usnesením Krajského soudu v Ostravě jsou přikázané částky postupně zasílány konkurzním věřitelům.

Na pohledávku I. třídy připadá v částečném rozvrhu uspokojení v míře odpovídající 100% její zjištěné výše. Z konkurzního řízení tito věřitelé již tedy neobdrží žádné další plnění.

Na pohledávku II. třídy připadá v částečném rozvrhu poměrné uspokojení v míře odpovídající 20 % její zjištěné výše. Po tomto částečném rozvrhu můžou tito věřitelé očekávat ještě další uspokojení, a to z konečného rozvrhu, případně dalšího částečného rozvrhu.

 

 
Kontakt:
adresa pro doručování:          28. října 45, 702 00 Ostrava
telefon:                                   596 202 221
e-mail:                                   eva.krejci@moba.cz
ID datové schránky:              Ing. Pavel Bednařík – daňový poradce:         iceeuvr
 
Dle § 8 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, byl odebrán přístup do datové schránky úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci Ing. Pavlu Bednaříkovi jako správci konkurzní podstaty. Na základě doporučení Ministerstva spravedlnosti uvádíme, že v případě přechodu dispozičních oprávnění k majetku úpadce na správce konkurzní podstaty se doručují veškeré písemnosti konkursnímu správci, nikoliv úpadci, ani do datové schránky úpadce.