Moravia Banka, a.s. "v likvidaci"


Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás přivítat na webových stránkách Moravia Banky, a.s. v likvidaci. Na stránkách najdete základní informace ke konkursnímu řízení vedeném pod sp.zn. 14 K 31/99.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě byl dne 8. 12. 1999 prohlášen konkurs na majetek dlužníka Moravia Banka, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Palackého č.p. 133, IČ: 45192855.

Od prohlášení konkursu do 4. 5. 2001 vykonával funkci správce konkursní podstaty JUDr. Karel Konečný. Následovně byl ustanoven správcem konkursní podstaty Doc. Ing. Jiří Vítek, CSc., který vykonával funkci správce konkursní podstaty do 29. 4. 2002. Novým správcem konkursní podstaty byl ustanoven Ing. Pavel Bednařík a zvláštním správcem JUDr. Wieslaw Firla.

U pasivní části konkursu proběhla čtyři přezkumná jednání, na kterých bylo přezkoumáno 38 tisíc přihlášek pohledávek. Poslední přezkumné jednání proběhlo v listopadu 2010.

Správci konkursní podstaty úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci informují věřitele, že ke Krajskému soudu v Ostravě podali návrh na částečný rozvrh.

Krajský soud v Ostravě vydal začátkem září 2015 příslušné rozvrhové usnesení, které nabylo právní moci 1. října 2015.

V souladu s pravomocným rozvrhovým usnesením Krajského soudu v Ostravě jsou přikázané částky postupně zasílány konkursním věřitelům.

Na pohledávku I. třídy připadá v částečném rozvrhu uspokojení v míře odpovídající 100% její zjištěné výše. Z konkursního řízení tito věřitelé již tedy neobdrží žádné další plnění.

Na pohledávku II. třídy připadlo v částečném rozvrhu poměrné uspokojení v míře odpovídající 20 % její zjištěné výše.

Věřitelský výbor vyslovil dne 13. 6. 2017 souhlas s výplatou dalšího částečného rozvrhu. Na jeho základě správce konkuzní podstaty předložil Krajskému soudu v Ostravě návrh na povolení druhého částečného rozvrhu. Na pohledávku připadlo poměrné uspokojení v míře odpovídající 6,95 % z její zjištěné výše.


Příslušné rozvrhové usnesení soudu nebylo v zákonné lhůtě napadeno žádným z věřitelů, realizace druhého částečného rozvrhu tedy proběhla do konce roku 2017. 

 O Z N Á M E N Í

 

Ing. Pavel Bednařík                               JUDr. Wieslaw Firla
              správce konkursní podstaty             zvláštní správce konkursní podstaty

Moravia Banka, a.s. v likvidaci, Frýdek-Místek, Palackého čp. 133, IČ: 45 19 28 55

adresa pro doručování: Moravia Banka, a.s. v likvidaci, 28. října 45, 702 00 Ostrava

vyhlašují dne 9.března 2018 zahájení


Výběru


nejvyšší nabídky k uzavření smlouvy o převodu cenných papírů VOS a.s. a PRIMONA a.s. z majetku úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci.

Pravidla výběru jsou uveřejněna na internetové adrese úpadce www.moba.cz a jsou ke stažení zde.

Výběr není obchodní veřejnou soutěží ve smyslu ustanovení §1772 zák. č. 89/2012 Sb.


Správci tímto stanovují termín pro podávání nabídek na odkup cenných papírů VOS a.s. a PRIMONA a.s. z majetku úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci při splnění podmínek stanovených v Pravidlech výběru na den 22.března 2018 od 9.00 – 12.00 hod. osobně na sekretariátu SKP na adrese Moravia Banka, a.s. v likvidaci, 28. října 45, 702 00 Ostrava.
Ing. Pavel Bednařík                                     JUDr. Wieslaw Firla
Správce konkursní podstaty                       Zvláštní správce konkursní podstaty
Kontakt:
adresa pro doručování:       28. října 45, 702 00 Ostrava
telefon:                               596 202 221
e-mail:                                eva.krejci@moba.cz
ID datové schránky:            Ing. Pavel Bednařík – daňový poradce:       iceeuvr


Dle § 8 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, byl odebrán přístup do datové schránky úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci Ing. Pavlu Bednaříkovi jako správci konkursní podstaty. Na základě doporučení Ministerstva spravedlnosti uvádíme, že v případě přechodu dispozičních oprávnění k majetku úpadce na správce konkursní podstaty se doručují veškeré písemnosti konkursnímu správci, nikoliv úpadci, ani do datové schránky úpadce.